زبان جغرافیایی چیست؟

زبان جغرافیایی شرایطی است که بدلیل ظاهر شبیه نقشه جغرافیایی به این نام خوانده میشود . حدود یک تا سه درصد جمعیت به آن مبتلا هستند .در هر سنی میتواند بروز کند .گاهی در همراهی با زبان شیار دار دیده میشود .تنها توصیه پرهیز از غذاهای تند و ترش است .گاهی میتوان یک بی حس کننده موضعی تجویز نمود.